200-та Ректорска управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола се одржа во просториите на ФТУ

200-та Ректорска управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола се одржа во просториите на ФТУ

200-та Ректорска управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола се одржа во просториите на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид на 22.02.2016 година.

Состанокот го отвори и го водеше Ректорот на универзитетот Проф. д-р Сашо Коруновски.