Трет Циклус

Испитите на трет циклус на студии кај Проф. Д-р Вера Караџова закажани на ден 11.09.2019 година, ќе се одржат на ден 20.09.2019 година во 12 часот. Испитите на трет циклус на студии кај Проф. Д-р Митре Аврамоски закажани на ден 18.09.2019 година, ќе се одржат...

Се повикуваат сите студенти во Среда (03.04.2019) во 11:00 часот во Амфитеатар да присуствуваат на предавањето за користење на i - know системот кој што претставува интегрирано, веб-базирано софтверско решение што овозможува електронска обработка на податоците за студентите,од нивното пријавување на конкурсите за упис во прва година на сите циклуси, па сé...