Докторски студии

Токму предизвикот да се биде во чекор со современите тенденции и услови го одведе Факултетот за туризам и угостителство кон реализација на зацртаните цели. Дури и пред донесувањето на нормативните определби, се пристапи кон компетенции кои третиот циклус на овие студии го исфрлија во преден план. Денес Факултетот за туризам и угостителство е дел од авангардните чинители во високото образование во Р. Македонија кои успеаа да се закитат со пиететот на носители на реформираните докторски системи. Така „Традицијата продолжува…“, како што во минатото беше насока да се биде меѓу првите во Европа со изворни студии од областа на туризмот и угостителството.

Процесот на акредитација подразбира строги критериуми. Место да се повлечеме, Факултетот за туризам и угостителство влезе во борба со предизвиците. Само така тој успеа да се наметне како институција која во докторските студии гледа инспирација за идно творештво и безрезервна посветеност кон научните и образовните трендови во Светот. Факултетот за туризам и угостителство гордо може да објави дека има акредитирани 11 ментори на трет циклус студии. Објавувањето на нивните трудови во светски, престижни списанија, реализација на интернационални проекти и активен однос во обавувањето на својата професија придонесе оваа институција да има престижно место во едукативниот процес на третиот циклус. На овој начин Болоњскиот процес е усвоена европска солуција. Институцијата се етаблира во редот на лидерите во високото образование. Докторската диплома е препознатлив имиџ надвор од границите на нашата држава.

Програмите од трет циклус студии на ФТУ – Охрид нудат дополнителни 60 од вкупно 360 кредити колку што се потребни за стекнување на звање доктор на науки од соодветната област.

 

Студиски програми

 

Докторски дисертации:

1. М-р Хисен Согојева

04.05.2017 – ВОДОПАДИТЕ НА МИРУШЕ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВО РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО KОСОВО – Кандидат: М-р Хисен Согојева

Авторезиме MK

Avtorezime EN

2. М-р Алберта Тахири

05.05.2017 – МЕНАЏМЕНТ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА КРЕИРАЊЕ ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ И КОНТРОЛИНГ КАКО ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО НА ОПШТИНА ПЕЌ – Кандидат: М-р Алберта Тахири

Авторезиме MK

Avtorezime EN

3. М-р Петрит Хасанај

02.11.2017 – ПРИМЕНА НА ФАС МЕТОДОТ ВО ФУНКЦИЈА НА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ НА КОСОВО – Кандидат: М-р Петрит Хасанај

Авторезиме MK

Avtorezime EN

4. М-р Беке Куќи

07.11.2017 – ПЕРСПЕКТИВАТА НА ТУРИСТИЧКИОТ РАЗВОЈ НА КОСОВО ВО РАМКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ ТУРИСТИЧКИ ПАЗАР – Кандидат: М-р Беке Куќи

Авторезиме MK

Avtorezime EN

5. М-р Исак Ајрули

20.11.2017 – ПРОМОЦИЈАТА КАКО ФАКТОР НА КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ НА ТУРИСТИЧКИОТ ПРОИЗВОД НА ЗИМСКИОТ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ПОПОВА ШАПКА – Кандидат: М-р Исак Ајрули

Авторезиме MK

Avtorezime EN

6. М-р Фатбарда Јашари

07.12.2017 – ВЛИЈАНИЕТО НА СТРАТЕГИСКИОТ МЕНАЏМЕНТ ВО РАЗВОЈОТ НА ХОТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО – Кандидат: М-р Фатбарда Јашари

Авторезиме MK

Avtorezime EN

7. М-р Дарко Блажевски

04.01.2018 – УЛОГАТА НА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО ВО РАЗВОЈОТ НА ПАЗАРОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИ РИЗИЦИ – Кандидат: М-р Дарко Блажевски

Авторезиме MK

Авторезиме EN

8. М-р Љубе Никлески

05.02.2018 – ЦАРИНСКA ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРЕХРАНБЕНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Кандидат: М-р Љубе Никлески

Авторезиме MK

Avtorezime EN

9. М-р Гезим Шабани

20.04.2018 – ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОМОТИВНАТА ФУНКЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИТЕ АГЕНЦИИ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО – Кандидат: М-р Гезим Шабани

Авторезиме MK

Avtorezime EN

10. М-р Сали Красничи

20.04.2018 – ОРГАНИЗАЦИСКАТА КУЛТУРА КАКО СОВРЕМЕНА ПАРАДИГМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ХОТЕЛСКАТА ПОНУДА – Кандидат: М-р Сали Красничи

Авторезиме MK

Avtorezime EN

11. М-р Бурим Гаши

11.09.2018 – ДЕТЕРМИНИРАЊЕ НА ФИСКАЛНОТО ВЛИЈАНИЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ СО ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ НА ПРИМЕРОТ НА МАЛИ И ОТВОРЕНИ ЕКОНОМИИ – Кандидат: М-р Бурим Гаши

Авторезиме MK

Avtorezime EN

12. М-р Ружди Кабаши

26.10.2018 – ПРИМЕНА НА МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТОТ КАКО ФАКТОР ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ХОТЕЛИТЕ. СЛУЧАЈОТ НА КОСОВО – Кандидат: М-р Ружди Кабаши

Авторезиме MK

Avtorezime EN

13. М-р Неџмие Кабаши

26.10.2018 – KВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ НА ПАТНИЧКИТЕ АГЕНЦИИ КАКО ФАКТОР ВО ПРОМОЦИЈАТА НА КОСОВО КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА – Кандидат: М-р Неџмие Кабаши

Авторезиме MK

Avtorezime EN

14. М-р Драгана Илиќ

21.11.2018 – МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛЕКТИВНИ ВИДОВИ ТУРИЗМОТ ВО ЈУЖНА И ИСТОЧНА СРБИЈА – Кандидат: М-р Драгана Илиќ

Авторезиме MK

Avtorezime EN

15. М-р Михаел Ристески

02.05.2018 – ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА КАКО ОСНОВА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ТУРИСТИЧКИОТ ПРОСТОР

Авторезиме MK

Avtorezime EN

16. М-р Фитим Мачани

27.06.2019 – ФИНАНСИСКАТА АНАЛИЗА КАКО ИНСТРУМЕНТ НА МЕНАЏМЕНТОТ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОФИТАБИЛНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА СМЕСТУВАЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

17. М-р Арта Кадриу

27.06.2019 – МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Авторезиме MK

Avtorezime EN

18. М-р Даниела Котеска Лозаноска

27.06.2019 – ИСТРАЖУВАЊЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ХРАНА И ПИЈАЛАЦИ ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ВО ЈУГОЗАПАДНИОТ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Авторезиме MK

Avtorezime EN

19. М-р Фејзула Беха

04.07.2019 – ЗНАЧЕЊЕТО И УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ФИНАНСИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА НА ХОТЕЛИТЕ ВО КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

20. М-р Хусни Ахмети

04.07.2019 – ТУРИСТИЧКИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ – ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ПРИЗРЕН

Авторезиме MK

Avtorezime EN

21. М-р Агрон Хајдини

01.11.2019 – ЕВРОПСКАТА ЛЕГИСЛАТИВА ВО ТУРИЗМОТ КАКО ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

22. М-р Улбер Красниќи

25.11.2019 – ПРОКЛЕТИИ КАКО ЗНАЧАЕН ПРИРОДЕН ТУРИСТИЧКИ РЕСУРС
ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

23. М-р Латиф Красниќи

25.11.2019 – КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИТЕ ВРЕДНОСТИ КАКО ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ПЕЌ, РЕПУБЛИКА КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

24. М-р Фатмире Шаља Дрешај

25.11.2019 – РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО ПРЕКУ ЕФЕКТИВНА ПРИМЕНА НА ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА НА ХОТЕЛИТЕ

Авторезиме MK

Avtorezime EN

25. М-р Куштрим Дрешај

25.11.2019 – ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА НАСТАНИ (ЕВЕНТ ТУРИЗАМ). СЛУЧАЈОТ СО КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

26. М-р Кујтим Рачи

28.02.2020 – УЛОГАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА СОВРЕМЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ПРОМОЦИЈАТА, ПРОДАЖБАТА И КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВО ХОТЕЛИТЕ. СЛУЧАЈОТ НА КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

27. М-р Климент Наумов

30.04.2020 – УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКОТО ВОДЕЊЕ ЗА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Авторезиме MK

Avtorezime EN

28. М-р Шериф Сејдиу

28.05.2020 – Анализа на потребите од храна во вонредни ситуации и влијание врз економскиот развој на Република Косово

Авторезиме MK

Avtorezime EN

29. М-р Љупчо Јанески

21.06.2020 – Еко-туризмот како современ концепт за развој на туризмот во република северна македонија

Авторезиме MK

Avtorezime EN

30. М-р Есад Ислами

07.07.2020 – Владини мерки и третирање на одлуките за развој на туризмот во Косово

Авторезиме MK

Avtorezime EN

31. М-р Шериф Ага

30.09.2020 – Дијаспората во функција на развој на туризмот во Опоље и Гора

Авторезиме MK

Avtorezime EN

32. М-р Тошо Чочороски

25.03.2021 – Гастрономска анимација во македонскиот туризам

Авторезиме MK

Avtorezime EN

33. М-р Теута Ќерими Садику

08.04.2021 – ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ РЕГИОН ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Авторезимеа

34. М-р Букурије Зекир Боровци

25.03.2021 – Однесувањето на потрошувачите значаен фактор за креирање на туристичката понуда

Авторезиме MK

Avtorezime EN

35. М-р Џелил Бектеши

10.09.2021 – КУЛТУРНИОТ ТУРИЗАМ ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈОТ НА КОСОВО ОД МАРКЕТИНГ АСПЕКТ

Авторезиме MK

Avtorezime EN

36. Evangelos Kiriakou

10.09.2021 – DESTINATION MANAGEMENT FOR SMALL SCALE CITIES FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT. THE CASE OF VIA EGNATIA CITIES

Авторезиме MK

Avtorezime EN