Информација за online предавања

Информација за online предавања

На 8-та седница на Наставно научниот совет се донесе одлука наставата за студентите да се изведува преку алатките Google Classroom и Google Hangouts Meet. Студентите ќе добиваат покана за присуство на секој предмет одделно, од страна на предметните наставници. Ако некој студент не добие покана за настава, да го контактира соодветниот професор на e-mail. За поголемиот број на предмети наставата по електронски пат и досега се одвива континуирано.