ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЧАСОВИ КАЈ ПРОФ.ДР.ИВАНКА НЕСТОРОСКА, ЛЕТЕН СЕМЕСТАР, 2020-21

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЧАСОВИ КАЈ ПРОФ.ДР.ИВАНКА НЕСТОРОСКА, ЛЕТЕН СЕМЕСТАР, 2020-21

Студентите кои слушаат Меѓународен туризам во 4 семестар а не добиле покана за првиот онлајн час да ја контактираат проф.др.Иванка Нестороска најдоцна до 20 февруари, 2021. Часовите ќе одржуваат во понеделник во 09:00 часот.
Студентите кои го избрале предметот Анимации во туризмот во 6 семестар да ја контактираат проф.др.Иванка Нестороска најдоцна до понеделник , 22 февруари, 2021 до 13:00 часот. Часовите ќе се одржуваат во вторник од 09:00 часот.
Студентите да го напишат бројот на индекс и предметот за кој ме контактираат на следниов мејл: ivanka.nestoroska@uklo.edu.mk