Известување за испити – проф д-р Катерина Ангелевска- Најдеска