Известување за изборни предмети за студентите во прва година – Проф.д-р Пере Аслимоски