Известување за одлука за избор на членови и претседател на Студентско собрание