Известување за полагање на испитите (втор циклус) – Проф.д-р Мирјана Секуловска