Известување за полагање поправен втор колоквиум Меѓународна трговија

Известување за полагање поправен втор колоквиум Меѓународна трговија

Студентите кои не положиле II колоквиум по предметот Меѓународна трговија имаат право на полагање поправен II колоквиум. Полагањето ќе се одржи на ден 08.06.2021 во 10 часот. Проф. Билјан