Известување за сите студенти за користење на i-know системот

Известување за сите студенти за користење на i-know системот

Се повикуваат сите студенти во Среда (03.04.2019) во 11:00 часот во Амфитеатар да присуствуваат на предавањето за користење на i – know системот

кој што претставува интегрирано, веб-базирано софтверско решение што овозможува електронска обработка на податоците за студентите,од нивното пријавување на конкурсите за упис во прва година на сите циклуси, па сé до завршување на студиите.