Известување за студентите на втор циклус на студии – Проф.д-р Мирјана Секуловска