Известување за воведни предавања за студентите на прв циклус на студии по предметите СОЦИОЛОГИЈА НА ТУРИЗМОТ и СОЦИЛОГИЈА кај Проф.д-р Пере Аслимоски