Конкурс за исбори на членови и претседател на студентско собрание по втор пат