Објавен специјален број на Меѓународното Научно Списание Risk Management and Insurance Review

Објавен специјален број на Меѓународното Научно Списание Risk Management and Insurance Review

По иницијатива на Проф. Климе Попоски како резултат на плодната соработка со Проф. Патрисија Борн од Florida State University’s College of Business, USA и главен уредник на Меѓународното научно списание “Risk Management and Insurance Review” промовирано е специјално издание посветено на научно – истражувачки теми од областа на осигурувањето за регионот на Централна, Источна и Југоисточна Европа ( onlinelibrary.wiley.com/toc/15406296/2021/24/3). Воведот во специјалниот број е припремен од страна на Проф. Попоски во коавторство со Др. Бојан Србиноски, поранешен асистент и најдобар студент во неговата генерација на насоката осигурувaње. Исто така, во специјалното издание објавен е научен труд насловен “An empirical investigation of determinants of life insurers’ performance: Evidence from selected countries in Central, Eastern, and Southeastern Europe (CESEE)”. Меѓународното научно списание “Risk Management and Insurance Review” се наоѓа на SCI листата, со фактор на влијание од 1.79.