Од испитот по предметот животно и здравствено осигурување во првата декада од јунскиот испитен рок