Одложувавање на испитите кај проф. Д-р Габриела ракичевиќ на втор и трет циклус на студии

Одложувавање на испитите кај проф. Д-р Габриела ракичевиќ на втор и трет циклус на студии

Испититте кај Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ на втор и трет циклус на студии се одложуваат на ден 28.09.2021 година во 11 часот.