Одлука од Наставно Научен Совет од 28.05.2020 год. за утврдување на начин на полагања