Оценки по предметот Основи на туризмот од февруарска сесија 2021- Проф. Мариноски