Позајмени книги од библиотека

Позајмени книги од библиотека

Се молат студентите кои позајмиле книги по предметот „Енологија“, а не ги вратиле во предвидениот рок за враќање, истите да ги вратат во библиотеката најдоцна до четврток оваа недела.
м-р Климент Арнаудов