Презакажување на часот за полагање прв колоквиум – Социологија – само за насоката МУС