Проф. Билјан, Резултати од првиот колоквиум по предметот Меѓународна трговија