Резултати од 1, 1 поп. I 2 колоквиум по предметот „Методика на истражување на финансиски криминал кај проф. д – р Светлана Николоска на БФК при ФТУ Охрид