Резултати од Ипситите во прва декада кај Проф. д-р Мирјана Секуловска