Резултати од Испитите кај Проф.д-р Лилјана Баткоска во Јануарскa сесија 2020