Резултати од испитите кај Проф. Д-р Татјана Димоска во јануарска сесија