Резултати од колоквиум по предметот МИС кај Проф.д-р Мирјана Секуловска