Резултати од колоквиумите по предметот Актуарство одржани на 02.06.2020 и 30.06.2020