РЕЗУЛТАТИ Од комисиското полагање по предметот Транспорт и осигурување во меѓународната трговија