Резултати од писмениот испит по предметот Актуарство одржан на 10.06.2020