Резултати од писмениот испит по предметот Актуарство одржан на 22.11.2019