Резултати од Писмениот испит по предметот Актуарство одржан на 27-08-2020