Резултати од писмените испити кај Проф.д-р Ристо Речкоски, I декада јунска сесија, одржани на ден 10.06.2020