Резултати од поправниот колоквиум и испитот по предметот Актуарство одржан на 07.07.2020