Резултати од поправниот прв колоквиум по предметот МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА