Резултати од прв колоквиум по предметот Криминалистичка психологија