Резултати од прв колоквиум по предметот ЛС кај Проф.д-р Мирјана Секуловска