Резултати од прв колоквиум – СОЦИОЛОГИЈА кај Проф.д-р Пере Аслимоски