Резултати од прв колоквиум – Социологија на туризмот – Проф.д-р Пере Аслимоски