Резултати од прв поправен колоквиум по предметот Неживотно осигурување