Резултати од прва декада (07.06.2021) – Проф.д-р Мирјана Секуловска