Резултати од први колоквиуми кај Проф.д-р Лилјана Баткоска во зимски семестар 2019/2020