Резултати од први колоквиуми во летен семестар 2018/19 кај Проф.д-р Лилјана Баткоска