Резултати од првиот колоквиум по предметот Актуарство одржан на 02.06.2020