Резултати од првиот колоквиум по предметот Актуарство

Резултати од првиот колоквиум по предметот Актуарство

*На првиот колоквиум по предметот Актуарство одржан на 16.04.2019 година, ниту еден кандидат не освоил доволен број на поени за да го положи колоквиумот. *
*Од предметниот наставник*