Резултати од првиот колоквиум по предметот Економика и техника на послужување кај Доц. д-р Климент Наумов