Резултати од првиот колоквиум по предметот Информациони Техологии