РЕЗУЛТАТИ од првиот колоквиум по предметот МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА, одржан на ден 08.04.2019