Резултати од Првиот поправен и вториот колоквиум по Патнички агенции – 26.06.20