Резултати од првиот поправен и вториот колоквиум по предметот Реосигурување